Laatst bijgewerkt: 10 februari 2024 

Algemene Voorwaarden van PromptGorillas B.V.

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door PromptGorillas B.V., een dochteronderneming van DAIV B.V., en zijn van toepassing op alle diensten en producten die door PromptGorillas B.V. worden aangeboden en geleverd. PromptGorillas B.V. is gevestigd aan Blaak 34, 3011 TA Rotterdam, Nederland, en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90512219. Deze voorwaarden zijn bedoeld om een duidelijk en wederzijds begrip te scheppen tussen PromptGorillas B.V. en haar klanten en om de zakelijke relatie te reguleren.


2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen met de daarachter genoemde betekenis gebruikt, tenzij expliciet anders aangegeven:

 • "Algemene Voorwaarden": Het huidige document dat de standaardvoorwaarden van PromptGorillas B.V. beschrijft.
 • "PromptGorillas B.V.": De rechtspersoon die diensten en/of producten levert aan de klant, zoals gedefinieerd in deze voorwaarden.
 • "DAIV B.V.": De moedermaatschappij van PromptGorillas B.V.
 • "Klant": Elke natuurlijke of rechtspersoon die een professionele relatie aangaat met PromptGorillas B.V. voor het verkrijgen van diensten of producten.
 • "Overeenkomst": Elke wederzijds aanvaarde afspraak tussen PromptGorillas B.V. en de Klant betreffende de levering van diensten of producten.
 • "Diensten/Producten": Alle werkzaamheden en/of goederen die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.


3. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, diensten, producten en overeenkomsten verstrekt of aangegaan door PromptGorillas B.V., tenzij expliciet anders overeengekomen in schriftelijke vorm.
 • Door het aangaan van een overeenkomst met PromptGorillas B.V., bevestigt de Klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en dat hij/zij akkoord gaat met de inhoud ervan.
 • Eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij PromptGorillas B.V. deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 • Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen PromptGorillas B.V. en de Klant.


4. Offertes

 • Alle offertes uitgebracht door PromptGorillas B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 • Offertes zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn is vermeld, is de offerte 30 dagen geldig na de datum van uitgifte.
 • PromptGorillas B.V. is slechts gebonden aan offertes indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen de gestelde termijn wordt bevestigd. Echter, indien een offerte wordt aanvaard na het verstrijken van de geldigheidstermijn, behoudt PromptGorillas B.V. het recht voor de offerte te heroverwegen of te annuleren.
 • Informatie in offertes is indicatief en kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, indien de werkelijke uitvoering afwijkt.


5. Totstandkoming Overeenkomst

 • Een overeenkomst tussen PromptGorillas B.V. en een klant komt tot stand op het moment dat een offerte binnen de gestelde termijn schriftelijk wordt aanvaard door de klant, of wanneer PromptGorillas B.V. een schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt.
 • PromptGorillas B.V. behoudt zich het recht voor om een overeenkomst niet aan te gaan met een potentiële klant zonder opgaaf van redenen.
 • Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van PromptGorillas B.V., binden PromptGorillas B.V. alleen indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.


6. Uitvoering Overeenkomst

 • PromptGorillas B.V. zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PromptGorillas B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PromptGorillas B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PromptGorillas B.V. worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan PromptGorillas B.V. zijn verstrekt, heeft PromptGorillas B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.


7. Wijzigingen en meerwerk

 • Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Meerwerk wordt in rekening gebracht op basis van de waarde van de verrichte werkzaamheden en kosten. PromptGorillas B.V. zal de klant vooraf inlichten over de financiële consequenties van het meerwerk.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen opdracht, van welke aard dan ook, aangebracht door of namens de klant, die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de prijsopgave kon worden gerekend, worden de klant extra in rekening gebracht.


8. Verplichtingen Klant

 • De klant zorgt ervoor dat alle informatie, specificaties en andere essentiële gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm beschikbaar zijn voor PromptGorillas B.V.
 • De klant dient PromptGorillas B.V. onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 • De klant vrijwaart PromptGorillas B.V. voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan bovenstaande verplichtingen.
 • De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de correcte toepassing van de door PromptGorillas B.V. geleverde producten en/of diensten in zijn organisatie.


9. Annulering

 • Annulering van een opdracht (Lees ook: Masterclasses, Trainingen en Workshops zijn) door de klant moet schriftelijk worden gedaan.
 • Bij annulering door de klant van een opdracht binnen 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden, is de klant 50% van de overeengekomen prijs voor de opdracht verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden is de klant 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd.
 • Indien de werkzaamheden reeds zijn aangevangen, is bij annulering de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.


10. Prijzen en betaling

 • Alle prijzen vermeld door PromptGorillas B.V. zijn in euro's en exclusief BTW en andere overheidsheffingen, tenzij anders vermeld.
 • Facturatie vindt plaats na levering van de diensten of producten, tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is 7 dagen na factuurdatum.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is.
 • Indien PromptGorillas B.V. haar vordering ter incasso uit handen geeft, zijn alle met de incasso gemoeide kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de klant.


11. Aansprakelijkheid

 • PromptGorillas B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De aansprakelijkheid van PromptGorillas B.V. voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
 • PromptGorillas B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat PromptGorillas B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PromptGorillas B.V. of haar leidinggevenden.


12. Intellectueel Eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten op de door PromptGorillas B.V. ontwikkelde of verstrekte producten, diensten, documenten, afbeeldingen, software en/of andere werken berusten bij PromptGorillas B.V. of haar licentiegevers.
 • De klant verkrijgt alleen de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en mag deze niet overdragen of sublicentiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PromptGorillas B.V.
 • Het is de klant uitdrukkelijk verboden om de producten en/of diensten waarop intellectuele eigendomsrechten van PromptGorillas B.V. rusten te kopiëren, wijzigen, bekijken met reverse-engineering, of op enige andere wijze te gebruiken of exploiteren, anders dan overeengekomen in de overeenkomst. Mocht Intellectueel Eigendom, dat de klant heeft gehad door middel van één van de producten van PromptGorillas, aan derden worden doorgegeven, en/of worden gebruikt voor zakelijke doeleindelijk door de klant, zal PromptGorillas per direct door een aangetekende brief een schadevergoeding eisen van €25.000.


13. Vertrouwelijkheid

 • PromptGorillas B.V. en de klant verplichten zich tot het bewaren van vertrouwelijkheid van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • De ontvangen vertrouwelijke informatie zal enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Geen van de partijen zal de informatie gebruiken voor enig ander doel of deze openbaar maken aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.


14. Overmacht

 • In geval van overmacht is PromptGorillas B.V. niet gehouden tot het nakomen van de overeengekomen verplichtingen jegens de klant. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van PromptGorillas B.V. kan worden verlangd.
 • Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.


15. Beëindiging Overeenkomst

 • De overeenkomst tussen PromptGorillas B.V. en de klant kan te allen tijde door beide partijen worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt alleen voor het detacheren/plaatsen van PromptGorillas. Voor overige producten gelden de bovenstaande regels.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de klant, is de klant aansprakelijk voor de daardoor voor PromptGorillas B.V. ontstane schade.
 • Na beëindiging van de overeenkomst zullen alle verschuldigde betalingen onmiddellijk opeisbaar worden en dient de klant deze te voldoen.

 

16. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • PromptGorillas B.V. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden van kracht zodra deze op de website van PromptGorillas B.V. zijn gepubliceerd of nadat deze schriftelijk aan de klant zijn medegedeeld, afhankelijk van wat eerder plaatsvindt.
 • Indien een wijziging in de Algemene Voorwaarden plaatsvindt tijdens de looptijd van een overeenkomst, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 30 dagen na de mededeling van de wijziging, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is of ten gunste van de klant is.

 

17. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PromptGorillas B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • Geschillen tussen de klant en PromptGorillas B.V. zullen in eerste instantie worden opgelost door middel van onderling overleg. Indien het niet mogelijk blijkt een geschil op deze wijze op te lossen, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.